ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
ប្រេងសាំង រៀល/លីត្រ ៤,០០០
ប្រេងមាស៊ូត រៀល/លីត្រ ៣,៧០០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៤,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១២,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,១៣០ $
មាសគីឡួ​ ទិញចូល ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,១១០ $
មាសដេញ​ លក់ចេញ ១ជី/រៀល ៨៧៩.០០០
១0 មាសផ្លាទីន​ លក់ចេញទឹក៨ ១ជី/រៀល ៨១០.០០០
១១ ដុល្លារ​ លក់ចេញ រៀល/ដុល្លារ​ ៤,១២២
១២ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,១១០
១៣ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១២៤,២០
១៤ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១២២,៧០
១៥ អង្ករផ្កាម្លិះ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៦០០
១៦ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
១៧ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
១៨ សណ្តែកបាយ រៀល/គីឡួក្រាម ៥,៥០០
១៩ សណ្តែកសៀង រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
២0 ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១២,០០០
២១ ត្រីងៀតត្រីឆ្តោរ រៀល/គីឡួក្រាម ៥០,០០០
២២ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២៣ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២៤ សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៤,០០០
២៥ សាច់មាន់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២៦ សាច់ទា រៀល/គីឡួក្រាម ១៦,០០០
២៧ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៦,០០០
២៨ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,០០០
២៩ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,០០០
៣0 ស្ករស រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
៣១ ប៊ីចេង កន្លះគីឡួក្រាម ៥,៥០០
៣២ មីម៉ាម៉ា (ផលិតក្នុងស្រុក) រៀល/កេស ២០,០០០