ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
ប្រេងសាំង រៀល/លីត្រ ៤,៣៥០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៥,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ២៥,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១២,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,៨៤៥ $
មាសគីឡួ​ ទិញចូល ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,៨២៥ $
មាសដេញ​ លក់ចេញ ១ជី/រៀល ១.១៦៣.០០០
មាសផ្លាទីន​ លក់ចេញទឹក៨ ១ជី/រៀល ៩២៩.០០០
១0 ដុល្លារ​ លក់ចេញ រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៨៣
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៧០
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១២៥,២០
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១២៣,០០
១៤ អង្ករផ្កាម្លិះ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៨០០
១៥ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
១៦ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៨០០
១៧ សណ្តែកបាយ រៀល/គីឡួក្រាម ៥,០០០
១៨ សណ្តែកសៀង រៀល/គីឡួក្រាម ៤,០០០
១៩ ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១២,០០០
២0 ត្រីងៀតត្រីឆ្តោរ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២១ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២២ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ២៥,០០០
២៣ សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២៤ សាច់មាន់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៦,០០០
២៥ សាច់ទា រៀល/គីឡួក្រាម ១៥,០០០
២៦ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៦,០០០
២៧ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,០០០
២៨ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,០០០
២៩ ស្ករស រៀល/គីឡួក្រាម ៤,៥០០
៣0 ប៊ីចេង កន្លះគីឡួក្រាម ៦,៥០០
៣១ មីម៉ាម៉ា (ផលិតក្នុងស្រុក) រៀល/កេស ២២,០០០