ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  វិស័យឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងន...

វិស័យឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

រួមលេខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

ត្រួត​ពិនិត្យ​លើក​ដំបូង​(ឧបករណ៍​ថ្មី​និង​ប្រើ​ប្រាស់)

ត្រួត​ពិនិត្យ​លើក​​បន្ទាប់​​(ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់)

ការចុះបញ្ជីសហគ្រាស និងសិប្បកម្មដែលមានដើមទុនក្រោម២០០លានរៀល(៥០ ០០០ដុល្លារ) ដែលគ្មានហានិភ័យ

១៥0 000

១០ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

ការចេញវិញ្ញាបនបត្រដំណើរការសិប្បកម្ម(ថ្មី ឬបន្ត) ដែលមានដើមទុនក្រោម២០០លានរៀល(៥០ ០០០ដុល្លារ)

៧៥ 000

១០ ថ្ងៃ

៣ ឆ្នាំ

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតពង្រីកសិប្បកម្ម ឬប្តូរទីតាំង ឬប្តូរម្ចាស់ ឬប្តូរឈ្មោះ ឬទុតិយតាដែលមានដើមទុនក្រោម២០០លានរៀល(៥០ ០០០ដុល្លារ)

៧៥ 000

១០ ថ្ងៃ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទឧបករណ៍មាត្រាសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម(គិត១ឯកតានៃឧបករណ៍)

៤.១

ផ្នែកទម្ងន់

 

 

 

 

 

ជញ្ជីងមិនស្វ័យប្រវត្តិ

 

 

 

 

 

– ទម្ងន់តិចជាង ឬស្មើ១០គីឡូក្រាម(សម្រាប់ជញ្ជីងដាក់តាំងលក់)

១ ៥00

 

ចេញ​ភ្លាម

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ទម្ងន់លើសពី១០គីឡូក្រាម ដល់១០០គីឡូក្រាម(សម្រាប់ជញ្ជីងដាក់តាំងលក់)

៤ 000

 

ចេញ​ភ្លាម

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ទម្ងន់លើសពី១០០គីឡូក្រាម ដល់១ ០០០គីឡូក្រាម

១0 000

៥ ០០០

ចេញ​ភ្លាម

១ឆ្នាំ

៤.២

ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ និងហ្គាស)

 

– ដៃបាញ់ប្រេងចំនួន១(តាមស្ថានីយ)

៤0 000

២0 000

ចេញ​ភ្លាម

១ ឆ្នាំ

 

– ធុងហ្គាស(អប្បបរមារ ៧គីឡូក្រាម)

ឥត​គិត​ថ្លៃ

 

ចេញ​ភ្លាម

១ ឆ្នាំ

 

– ធុងហ្គាស(១៥ គីឡូក្រាម)

ឥត​គិត​ថ្លៃ

 

ចេញ​ភ្លាម

១ ឆ្នាំ

 

– ធុងហ្គាស(លើសពី១៥ គីឡូក្រាម)

ឥត​គិត​ថ្លៃ

 

ចេញ​ភ្លាម

១ ឆ្នាំ

 

– ដៃរវៃបូមប្រេងចំនួន១

១0 000

៨ 000

ចេញ​ភ្លាម

១ ឆ្នាំ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បរិមាណ និងផ្លាកសញ្ញាមាត្រាសាស្រ្តលើទំនិញផលិត និងទំនិញវេចខ្ចប់

៥.១

ទំនិញផលិត

 

 

 

 

 

+ វាយនភ័ណ្ឌ(មួយមុខផលិតផល)

 

 

 

 

 

– សំលៀកបំពាក់

២0 000

 

២ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– កំរាលព្រំ

២0 000

 

២ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

សម្ភារៈសំណង់(មួយមុខផលិតផល)

៤0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

បរិក្ខារអគ្គិសនី អេឡិកត្រូនិច និងអុបទិក(មួយមុខផលិតផល)

៤0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

៥.២

ទំនិញវេចខ្ចប់

 

 

 

 

 

+ ជាឧស្ម័ន ផលិតផលចំណីអាហារ និងវត្ថុរាវគ្រប់ប្រភេទ(មួយមុខផលិតផល)

 

 

 

 

 

– តិចជាង ឬស្មើ ៥គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

២0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– លើសពី៥គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់១០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

២៥ 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– លើសពី១០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់២០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

៣0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– លើសពី២០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់៣០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

៣៥ 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– លើសពី៣០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់៥០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

៤0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– លើសពី៥០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ

៥0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– សំណើមក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

២0 000

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ភាពភ្លឺលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

៥0 00០

 

៣ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

+ ផលិតផលថ្នាំជក់ និងក្រដាស(មួយមុខផលិតផល)

 

 

 

 

 

+ ផលិតផលគីមី

 

 

 

 

 

– សាប៊ូដុំ ម្សៅសាប៊ូ គ្រឿងសំអាត ប៉ូលាគ្រឿងក្រអូប ឬគ្រឿងសំអាង

២0 000

 

២ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬជីគីមីកសិកម្ម

៣0 000

 

២ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ថ្នាំលាបពណ៌ វែរនី ថ្នាំទ្រនាប់ ទឹកថ្នាំបោះពុម្ព ឬម៉ាស្ទិក

៤0 000

 

២ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ