ទំព័រដើម /  ផែនទីកំណត់តម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យ

ផែនទីកំណត់តម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យ


គេហទំព័រយើងធ្លាប់បានចុះផ្សាយពីឧទាហរណ៍នៃការគណនាពន្ធអចលនទ្រព្យរួចមក ហើយ។ តែដើម្បីឲ្យកាន់ តែមានភាពងយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីដែលជាប់កាតព្វកិច្ច បង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ អស់ លោក-អ្នក អាចពិនិត្យមើលអត្រានៃតម្លៃពន្ធអចលទ្រព្យតាមខណ្ឌនិមួយៗ បានដោយ ចុចលើឈ្មោះ ខណ្ឌនីមួយៗ ដើម្បីបើកមើលផែនទីតម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យតាមសង្កាត់ក្នុងខណ្ឌនោះ។ សូមបញ្ជាក់ថា៖ ផែនទីទាំងនោះយើងទទួលបានពី នាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ