ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  ការងារ​រដ្ឋាបាល

ការងារ​រដ្ឋាបាល

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា (រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន
ការអនុញ្ញាត ឲ្យជីកឆ្លងផ្លូវក្ុងរាជធានីភ្នំពេញ( ចំពោះការជួសជុល ផ្លូវទ្បើងវិញ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជា កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើរសុំ ) ៥០០.០០០ ១៥ថ្ងៃ កំនត់ដោយ​រដ្ឋ​បាល​រាជ​ធានី ខេត្ត ១​ច្បាប់
ការអនុញ្ញាត ឲ្យជីកឆ្លងផ្លូវក្នុងខេត្ត( ចំពោះការជូសជុលផ្លូវទ្បើង វិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ឋណៈបច្ចេកទេសដូចដើមគឺជា កាតព្វកិច្ចរបស់ អ្នកស្នើរសុំ ) ២០.០០០ ១៥ថ្ងៃ កំនត់ដោយ​រដ្ឋ​បាល​រាជ​ធានី ខេត្ត ១​ច្បាប់
លិខិត/ប័ណ្ណឆ្លងដែន​(​ laissez-passer) ២០.០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងប៉ាណូអចល័ត (គិតក្នុង ១ម៉ែត្រការ៉េ) ១០០.០០០ ៤៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ ១​ច្បាប់
  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធិឯកជន        
  ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប        
– ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ៦០០ ០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
 ៦ – ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ៨០០ ០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
 ៧ -​ ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង ១.៦០០.០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
  ដីក្នុងក្រុង ស្រុក គ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប        
​- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ៣០០ ០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
​- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ៤០០ ០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
១០ ​- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង ៨០០ ០០០ ១០ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
១១

ការចុះបញ្ជីវិនិយោគជាគម្រោងមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅអនុគណៈកម្មាធិការ​វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (ទុនវិនិយោគក្រោម ២លានដុល្លារអាម៉េរិក)

៧.០០០.០០០ ២៨ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់