ទំព័រដើម  /  ពាណិជ្ជកម្ម  /  របៀបស្នើសំុ

ធ្វើម៉េចនឹង…?

sample004

គំរោង វិនិយោគដែលទាបជាង ២.០០០.០០០០ USD ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសំរេចប្រគល់សិទ្ធជូនអនុ គណៈកម្មការវិវិនិយោគរាជធានីមានសិទ្ធិសំរេចក្នុងការចុះបញ្ជីសំណើសុំវិនិយោគជា គំរោងមានលក្ខណៈ សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អនុគណៈកម្មការវិនិយោគរាជធានី ភ្នំពេញ មានលេខាធិការដ្ឋានរបស់ខ្លួន (ការិយាល័យវិនិយោគ) សំរាប់ដោះស្រាយការងារប្រចាំថ្ងៃ និងដើរតួនាទីជាយន្តការច្រកចេញ-ចូលតែមួយលើការងារវិនិយោគនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

បើសិនជាមានបំណងវិនិយោគនៅរាជធានីភ្នំពេញ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រ អាចមកទំនាក់ទំនងនៅសាលារាជធានី ទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ(ការិយាល័យវិនិយោគ).