ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  វិស័យបរិស្ថាន

វិស័យបរិស្ថាន

ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់រាវចេញពីទីតាំងអាជីវកម្ម(តម្រូវឱ្យស្នើសុំ)

 

 

 

 

– ចំណុះតិចជាង៥០ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ

៥00 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់រឹងចេញពីទីតាំងអាជីវកម្ម(តម្រូវឱ្យស្នើសុំ)

៥00 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ