ទំព័រដើម  /  រាជធានីភ្នំពេញ  /  ចំងាយពីភ្នំពេញទៅ បណ្តាខេត្ត-ក្រុង

ចំងាយពីភ្នំពេញទៅ បណ្តាខេត្ត-ក្រុង

ល.រ រាជធានី / ខេត្ត ប្រវែង(គីឡូម៉ែត្រ) ផ្លូវជាតិ
ភ្នំពេញ – អង្គរវត្ត ៣២១ ផ្លូវជាតិលេខ ៦
ភ្នំពេញ – បូកគោ ១៨៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៣
ភ្នំពេញ – គីរីរម្យ ១១៧ ផ្លូវជាតិលេខ ៤
ភ្នំពេញ – កំពត ១៤៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៣
ភ្នំពេញ – ក្រុងកែប ១៧៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៣
ភ្នំពេញ – ក្រុងព្រះសីហនុ ២៣០ ផ្លូវជាតិលេខ ៤
ភ្នំពេញ – កំពង់ឆ្នាំង ៩១ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
ភ្នំពេញ – ពោធិសាត់ ១៨៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
ភ្នំពេញ – បាត់ដំបង ២៩១ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
១០ ភ្នំពេញ – ប៉ៃលិន ៣៧១ ផ្លូវជាតិលេខ ៥, ១០
១១ ភ្នំពេញ – បន្ទាយមានជ័យ ៣៥៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
១២ ភ្នំពេញ – សៀមរាប ៣១៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦
១៣ ភ្នំពេញ – កំពង់ធំ ១៦៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៦
១៤ ភ្នំពេញ – កំពង់ចាម ១២៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ៧
១៥ ភ្នំពេញ – ព្រៃវែង ៩០ ផ្លូវជាតិលេខ ១
១៦ ភ្នំពេញ – ស្វាយរៀង ១២២ ផ្លូវជាតិលេខ ១
១៧ ភ្នំពេញ – តាកែវ ៧៨ ផ្លូវជាតិលេខ ២
១៨ ភ្នំពេញ – កណ្តាល ១១ ផ្លូវជាតិលេខ ២
១៩ ភ្នំពេញ – កំពង់ស្ពឺ ៤៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៤
២០ ភ្នំពេញ – ក្រចេះ ៣១៥ ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣
២១ ភ្នំពេញ – ស្ទឹងត្រែង ៤៥៥ ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣
២២ ភ្នំពេញ – មណ្ឌលគីរី ៥២១ ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣, ១៤
២៣ ភ្នំពេញ – ព្រះវិហារ ២៩៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ៦៤
២៤ ភ្នំពេញ – រតនៈគិរី ៥៨៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣
២៥ ភ្នំពេញ – កោះកុង ២៧១ ផ្លូវជាតិលេខ ៤, ៤៨
២៦ ភ្នំពេញ – ឧត្តរមានជ័យ ៤៦៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៥
២៧ ភ្នំពេញ – ត្បូងឃ្មុំ ២០៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ៧