ទំព័រដើម /  សេវាសាធារណៈ

សេវាសាធារណៈ

        ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅ​នឹង​តម្រូវការ​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋបាលរាជធានី ផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈ​អង្គភាព​ច្រក​ចេញ​ចូលតែមួយ មានដូចខាងក្រោម ៖