ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម 

ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាងគ្រឿងអលង្ការ

 

– នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ក្រៅ​ផ្សារ​

១២0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ក្នុង​ផ្សារ និង​ខេត្ត​

៤0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណ​បរទេស

២00 000

៥ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ