ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា (រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសន្យា ១០ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
ប្លង់សាងសង់ ២ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ ២ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា (ក្នុងប្រទេស) ២ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
សញ្ញាបត្រពុទ្ធិកសិក្សា ២​ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គការ ព្រះវិហារសាសនា និងសហគមន៍ ២ ០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
៨   លិខិត​ ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត (ដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ)  ១ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍  ១ច្បាប់