ទំព័រដើម  /  រាជធានីភ្នំពេញ  /  រតនភណ្ឌនៃភ្នំពេញ

រតនភណ្ឌនៃភ្នំពេញ

ភ្នំពេញជារាជធានីដែលមានចំណាស់ជិត៦០០ឆ្នាំ ប្រកបដោយវប្បធម៌ អរិយធម៌ ប្រពៃណី និងការរីកចំរើន មិនចេះចប់មកដល់បច្ចុប្បន្ន។ យើងសូមឧទិ្ទសទំព័រនេះ ដល់ការកសាងទីក្រុងនេះ ពីប្រវត្តិកកើតនៃភ្នំដូនពេញ រហូតមកដល់ ដំណាក់កាលខ្មៅកក្វក់ និងមកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សព្វថ្ងៃ ដែលរាជធានីមានទីតាំង អគារល្បីៗមួយចំនួន ដែលអាចឲ្យចាត់ទុកថាជា រតនភណ្ឌនៃរាជធានី