ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  ការងារវិនិ​េយាគ

ការងារវិនិ​េយាគ

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា (រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន
ការចុះបញ្ជី វិនិយោគជាគម្រោងមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅ អនុគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (ទុនវិនិយោគក្រោម​ ២លានដុល្លារអាមេរិក ) ៧​,០០០,០០០ ២៨ថ្ងៃ ១ លើក ១ច្បាប់