ទំព័រដើម /  ទំនាក់ទំនងយើង

ទំនាក់ទំនងយើង

សាលារាជធានីភ្នំពេញ – រដ្ឋបាលសាលារាជធានី


អាស័យដ្ឋាន # 69, មហាវិថិព្រះមុនីវង្ស., សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

mapmppmap-128618808614670 

ទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានី (ព័ត៌មានទូទៅ)


  • ទូរស័ព្ទ : (+855) 23 722 054
  • ទូរសារ : (+855) 23 725 626
  • អីុម៉ែល: info@phnompenh.gov.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ International Relations Office (For Foreigners)


  • ទូរស័ព្ទ : (+855) 23 430 681
  • ទូរសារ : (+855) 23 430 681
  • អីុម៉ែល: info@phnompenh.gov.kh

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងផេ្សងៗ: សូមទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

សាលារាជធានីភ្នំពេញ – រដ្ឋបាលសាលារាជធានី


  • ទូរស័ព្ទ : (+855) 12 379 147
  • ទូរស័ព្ទ : (+855) 11 375 367
  • ទូរស័ព្ទ : (+855) 16 398 607
  • អីុម៉ែល: info@phnompenh.gov.kh

បែបបទទំនាក់ទំនង


ចំណងជើង* :
អ៊ីម៉ែល* :
ប្រភេទ* :
ឯកសារជា :
ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។
សារ :