ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

 

ក. ផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក

 

 

 

ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា តតិយតា(លើកលែងជនបរទេស)

១.១

ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក

៣0 000

១០ ថ្ងៃ

១០ ឆ្នាំ

១.២

ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ ទោចក្រយានយន្ត ប្រភេទ ក

 

 

 

 

– ប្រឡងទ្រឹស្តី

៥ 000

 

– ប្រឡងដៃចង្កូត

៧ ៥00

១.៣

ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក

២0 000

១០ ថ្ងៃ

១.៤

ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ខ

៩0 000

         ១០ ថ្ងៃ

១០ ឆ្នាំ

១.៥

ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ខ

 

 

 

 

– ប្រឡងទ្រឹស្តី

២0 000

 

– ប្រឡងដៃចង្កូត

៣0 000

១.៦

ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបររថយន្ត

៣0 000

១០ ថ្ងៃ

ការចុះបញ្ជីយានយន្ត

 

 

 

២.១

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

២៨ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.២

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត

៤0 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៣

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

២៨ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៤

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត

៤0 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៥

ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនតូច

១២៥ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៦

ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនធំ

១៥៥ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៧

ចុះបញ្ជីរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្ត

៨0 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៨

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

៤៨ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.៩

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត

១០១ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១០

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

៦៧ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១១

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត

១២៥ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១២

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

៤៨ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៣

ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត

៧៤ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៤

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនតូច

៣៦ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៥

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក

៣៦ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៦

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាកម្ខាង)

៣៨ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៧

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាក ១គូ)

៦៥ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៨

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក(ផ្លាកម្ខាង)

៥២ 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

២.១៩

ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ(ផ្លាក ១គូ)

៧0 000

១០ ថ្ងៃ​

អចិន្ត្រៃយ៍

ការចុះបញ្ជី និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មសាលា និងសាខាសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត

 

– ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មសាខាសាលាបង្រៀនបើកបរ

៨00​ 000

៥ ថ្ងៃ​

៣ ឆ្នាំ

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានយន្ត

 

 

 

៤.១

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មក្នុង និង​ឆ្លង​រាជធានី ខេត្ត

 

 

 

 

– រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកមិនលើសពី៥តោន

៣៥ 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

 

– រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកលើសពី៥តោន ដល់១០តោន

៤0 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

 

– រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកលើសពី១០តោន

៤៥ 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

 

– រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកមិនលើសពី៩នាក់

៣០ 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

 

– រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកចាប់ពី១០នាក់ ដល់២០នាក់

៣៥ 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

 

– រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកលើសពី២០នាក់

៤0 000

៣ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

៤.២

ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស

 

 

 

 

– ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបើកស្នាក់ការ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

៣00 000

៥ ថ្ងៃ​

២ ឆ្នាំ

ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានដ្ឋានជួសជុលកែច្នៃ ដំឡើងយានយន្ត

 

– ចុះបញ្ជី​យានដ្ឋានទំហំ​តូច​ជាង​ 250ម៉ែត្រ​ការ៉េ

២00 000

១០ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ផ្តល់​លិខិត​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​​តូច​ជាង​ 250ម៉ែត្រ​ការ៉េ

១00 000

៥ ថ្ងៃ

២ ឆ្នាំ

 

ខ. សេវាសាធារណៈលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក

 

 

 

ការផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន

 

 

 

៦.១

ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កំលាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម

 

– ផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់/ពន្ធនាំចូលជលយាន ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)

៥0 000

១០ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ប្តូរម៉ាស៊ីន ពណ៌ កែមាឌ ឬផ្ទេរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់កែមាឌ/ប្រថាប់ត្រា ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)

៣0 000

៧ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ប្តូរ(ប្តូរឈ្មោះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន

៣0 000

៧ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

៦.២

ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់​៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី

 

– ផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់/ពន្ធនាំចូលជលយាន ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)

១៥0 000

១០ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ប្តូរម៉ាស៊ីន ពណ៌ កែមាឌ ឬផ្ទេរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់កែមាឌ/ប្រថាប់ត្រា ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)

១00 000

៧ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

 

– ប្តូរ(ប្តូរឈ្មោះជលយាន) ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន

១00 000

៧ ថ្ងៃ

អចិន្ត្រៃយ៍

ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសជលយាន

 

 

 

៧.១

ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កម្លាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម

 

– ជលយានក្នុងស្រុក

៥0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ជលយានដចម្លង

៥0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

៧.២

ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី ២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី

 

– ជលយានក្នុងស្រុក

៩0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ជលយានដចម្លង

៩0 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក

 

 

 

 

– នាវាដឹកទំនិញ

៥0 000+(១ 000 x ចំណុះតោន)

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– សាឡង់ដឹកទំនិញ(គ្មានម៉ាស៊ីន)

៥0 000+(៥00 x ចំណុះតោន)

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– នាវាដឹកអ្នកដំណើរ

៣0 000+(៥00 x ចំនួន​កៅអី)

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– ដចម្លង

៣0 000+(៥00 x ចំណុះតោន)

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

 

– នាវាសណ្តោង/រុញ

៥0 000+(៥00 x កម្លាំង​សេះ)

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ