ទំព័រដើម  /  រាជធានីភ្នំពេញ  /  ប្រវត្តិ  /  ការរីកមាឌនៃរាជធានី