ទំព័រដើម  /  រាជធានីភ្នំពេញ  /  ទិដ្ឋភាពទូទៅ  /  ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ មានប្រជាពលរដ្ឋជាមន្ត្រីរាជការចំនួន ២៤% ជាបុគ្គលិក កម្មករ២៦% អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ៣៦% និងកសិករចំនួន១៤%។

សង្គមកិច្ច


បិរយាយ ឯកតា ឆ្នាំ២០១០
គួ្រសារមានសមាជិកធ្វើការក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋ % ២៣,៤៨
គ្រួសារមានសមាជិកជាបុគ្គលិក កម្មករ ក្នុងក្របខណ្ឌឯកជន % ២៦,៥៤
គ្រួសារប្រកបមុខរបរសេវាកម្ម % ៣៥,៦៨
គ្រួសារប្រកបមុខរបរធ្វើកសិកម្ម % ១៤,៣២
អត្រាកុមារអាយុ៦-១៤ឆ្នាំ មិនបានចូលរៀន % ៩,០៤
អត្រាអ្នកមិនចេះអក្សរអាយុពី ១៥-៦០ឆ្នាំ % ២,២១
អត្រាស្រ្តីមិនចេះអក្សរអាយុពី១៥-៦០ឆ្នាំ % ១,២៤
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន % ៨១,១០
អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់អណ្តូងទឹកស្អាត % ៥,៩៥
សមាមាត្រគ្រួសារមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ % ៩១,៥៣
អត្រាមរណភាពទារក(០-១ខែ) ក្នុង១០០០កំណើត % ០,៥៩

សំណង់នានា


ស្ថិតិគិតត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

→ សំណង់អគារខ្ពស់ៗ

 • អគារចាប់ពី ១០ជាន់ ដល់ ១៩ជាន់ មានចំនួន ៥០អគារ
 • អគារចាប់ពី ២០ជាន់ ដល់ ២៩ជាន់ មានចំនួន ០២ អគារ
 • អគារចាប់ពី ៣០ជាន់ ដល់ ៣៩ជាន់ មានចំនួន ០៣ អគារ
 • អគារចាប់ពី ៤០ជាន់ ដល់ ៤៥ជាន់ មានចំនួន ០២ អគារ
 • សរុបទំាងអស់មានចំនួន ៥៧អគារ ដែលក្នុងនោះមាន ១៣អគារ សាង់សង់រួចជាស្ថាពរ ចំណែកឯ ៤៤អគារទៀត កំពុងដំណើរការ។

→ បុរីដែលបានសាងសង់ក្នុងរាជធានី

ចំនួនបុរីដែលបានសាងសង់សរុប មាន ៧៧កន្លែង ក្នុងនោះមានសង់នៅតាមបណ្តាខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • ខណ្ឌដង្កោ មានបុរីចំនួន ២៧កន្លែង
 • ខណ្ឌឫស្សីកែវ មានបុរីចំនួន ១៧កន្លែង
 • ខណ្ឌសែនសុខ មានបុរីចំនួន ១៩កន្លែង
 • ខណ្ឌមានជ័យ មានបុរីចំនួន ០៨កន្លែង
 • ខណ្ឌចំការមន មានបុរីចំនួន ០៤កន្លែង
 • ខណ្ឌទួលគោក មានបុរីចំនួន ០២កន្លែង

គមនាគមន៍


រាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានសរុបចំនួន ២៧ ដែលមានប្រវែងសរុប ៥,៤២៩.១៧ម៉ែត្រ។

បរិយាយ ផ្លូវកៅស៊ូAC ផ្លូវកៅស៊ូDBST ផ្លូវបេតុង សរុប
ភ្នំពេញ ២១៥,២៨៦.០០ ២៧៩,៧៥៣.០០ ២០៦,៧៣០.០០ ១,៣៧៩,៤៨៧.០០
ខណ្ឌដូនពេញ ២៩,៨០០.០០ ១២,៧៣០.០០ ១,៦៤៩.០០ ៤៣,៨១០.០០
ខណ្ឌចំការមន ២៩,៥២១.០០ ៥៣,៦៤៦.០០ ២១,៣៧៧.០០ ១០៥,៥២៨.០០
ខណ្ឌ៧មករា ២៩,៨០០.០០ ១២,៧៣០.០០ ១,៦៤៩.០០ ២២,២៦៤.០០
ខណ្ឌទួលគោក ៥,៥០០.០០ ៦៤,០៦៧.០០ ៣២,៤៥៣.០០ ១១៧,៩២៤.០០
ខណ្ឌមានជ័យ ១១,៩៨០.០០ ១៤,៧២០.០០ ៥៧,៩៥៣.០០ ១៤៣,៤៩០.០០
ខណ្ឌដង្កោ ៣៨,៧៨៨.០០ ២២,០៦៧.០០ ៤៥១,៧៦៧.០០
ខណ្ឌសែនសុខ ៣,៨៦០.០០ ៧,៧១០.០០ ១០៥,៥២៨.០០
ខណ្ឌឫស្សីកែវ ៧,០២០.០០ ១៨,៤០៩.០០ ៦២,២៤១.០០ ១៨៦,៥២៨.០០

****ប្រវែងផ្លូវគិតជា ម៉ែត្រ (ទិន្នន័យទទួលបានពីមន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន)

ស្ថិតិយានយន្ត​ (ខែសីហា ២០០៦ ដល់ ខែសីហា ២០១១)


ល.រ ប្រភេទ ចំនួនចុះបញ្ជី
រថយន្តធុនតូច ៩៤,៧៨២ គ្រឿង
រថយន្តធុនធំ ៨,២១៣​ គ្រឿង
ទោចក្រយានយន្ត ៥៦២,៦២៣ គ្រឿង
ត្រីចក្រយានយន្ត ១,១៣៧ គ្រឿង
ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរ៉ឺម៉ក ៣,៣៣៦ គ្រឿង

អត្រាប្រជាជនក្រីក្រ(គិតចាប់ពី២០០៥-២០១០) ជា%


ខណ្ឌ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០
ចំការមន ៦,៨៩ ៦,០៥ ០,០៣ ០,០២ ០,០០ ០,០០
ដូនពេញ ៥,៣៦ ៤,៣៩ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០
៧មករា ២,២២ ១,៧៨ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០
ទួលគោក ៥,៩២ ៥,៦៣ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០
ដង្កោ ៧,៦៤ ៤,៥៩ ១,៤១ ០,៨៣ ០,២៨ ០,១៣
មានជ័យ ១១,១១ ១០,៩០ ០,១៣ ០,៥៤ ០,២១ ០,១៣
ឫស្សីកែវ ១២,៦៨ ១២,៤៤ ១,៨១ ១,៣២ ១,២៧ ០,៦៩
សែនសុខ ១២,៨៣ ១២,៨៣ ១,៦៥ ០,៦១ ១,៤១ ០,១២