ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីអំពាវនាវ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកចាប់ពីថ្ងៃទី១...

សេចក្តីអំពាវនាវ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្ន២០២១ នេះ អតីត​កម្មករ​និយោជិត នៃ​ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើដ៏ ដឹកនាំដោយ កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ និងគូកន បានធ្វើសកម្មភាព…

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, December 30, 2021, 7:04 PM

ann3012212