ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការមិនប្រមូលចំណូលភាស៊ី និងក...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការមិនប្រមូលចំណូលភាស៊ី និងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗ ចំពោះការលក់ដូរតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី និង​ការលក់​ដូរ​ចល័ត​គ្រប់ប្រភេទ​នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, November 01, 2023, 4:00 PM

ann011123p1ann011123p2