ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពី​ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំ​សាម...

ស្តីពី​ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញា​លើកទី៥៩ របស់​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 09, 2024, 11:57 AM

ann090424