ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្តសាកល្ប...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្តសាកល្បង​ការផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​តាមប្រព័ន្ធ​អនឡាញ(Online) នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ​រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, September 06, 2023, 1:51 PM

ann060923