ទំព័រដើម  /  ែផនទី  /  សាលារាជធានីភ្នំពេញ

សាលារាជធានីភ្នំពេញ


សាលារាជធានីភ្នំពេញ

លេខ៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤
អ៊ីមែល : info@phnompenh.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.phnompenh.gov.kh
ហ្វាក់ (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤