ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

ការងារនីត្យានុកូលកម្ម

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា (រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសន្យា ១០,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
ប្លង់សាងសង់ ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
ប័ណ្ណសាងសង់ ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ កម្មសិទ្ទ លិខិតផ្ទេរសិទិ្ទដី ឬផ្ទះ ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
សញ្ញាបត្រពុទ្ទិកសិក្សា ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គារ ព្រះវិហារសាសនា និង សហគមន៍ ១​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ១​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់
១០ លិខិត ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត( ដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ ស្ថាប័នណាមួយ ) ១​,០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១​ច្បាប់