ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  ការងារ​រដ្ឋាបាល

ការងារ​រដ្ឋាបាល

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា (រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន
ការអនុញ្ញាត ឲ្យជីកឆ្លងផ្លូវក្ុងរាជធានីភ្នំពេញ( ចំពោះការជួសជុល ផ្លូវទ្បើងវិញ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជា កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើរសុំ ) ២០,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
ការអនុញ្ញាត ឲ្យជីកឆ្លងផ្លូវក្នុងខេត្ត( ចំពោះការជូសជុលផ្លូវទ្បើង វិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ឋណៈបច្ចេកទេសដូចដើមគឺជា កាតព្វកិច្ចរបស់ អ្នកស្នើរសុំ ) ១០,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
លិខិត/ប័ណ្ណឆ្លងដែន​(​ laissez-passer) ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធឯកជនក្រោម​១ហិកតា ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
– ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក្នុងក្រុងខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ​និងខេត្តសៀមរាប ២​,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
– ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និង​ខេត្តសៀមរាប ១,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
ការចេញលើលិខិតស្នើសុំពំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ទឯកជន ចាប់​ពី​១ហិកតា ទ្បើងទៅ ១,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
– ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសី​ហនុ​និងខេត្តសៀមរាប ១,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
-​ ដីក្នុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្ត​សេៀមរាប ១,០០០ ៥ថ្ងៃ ១លើក ១​ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងប៉ាណូអចល័ត ( គិតក្នុង ១ម៉ែតការ៉េ ) ១,០០០ ៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ ១​ច្បាប់