ទំព័រដើម /  សេវាសាធារណៈ

សេវាសាធារណៈ

ល.រ បរិយាយ តំលៃសេវា(រៀល) រយះពេលផ្តល់សេវា(ថ្ងៃធ្វើការ) សុពលភាព ចំនួន

១.ការងារនីត្យានុកូលកម្ម(ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចំម្លង)

េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់

២. ការងារ​រដ្ឋាបាល

េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់

៣. ការងារ​រដ្ឋាបាល

េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់
េសចក្តីអនុញាតឲ្យប្រកបអជីវកម្ម​​​ អា​​ហ​រ័ណនីហ​រ័ណសណាគារ វិនិ​េយាគទុនបរ​េទស ២០០០ ៥ថ្ងៃ អចិន្រៃតយ៍ ១ច្បាប់