ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៧របស...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៧របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អណត្តិទី៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, January 02, 2020, 2:08 PM

3rdCouncil08(1)