ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី១៣៤ នៃ​ទិវាពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃទី១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 30, 2020, 1:38 PM

ann300420(p1_2) ann300420(p2_2)