ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការបន្តអប់រំសុខភាព​ជូន​ប្រជ...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការបន្តអប់រំសុខភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និងការពង្រឹងការងារ​តាមដានការ​អនុវត្ត​វិធានការ​ការពារ​រលកទីពីរ នៃ​ការចម្លង​មេរោគ​កូវីដ-១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, May 26, 2020, 10:03 AM

ann250520(p22) ann250520(p12)