ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជំរុញការបង់ថ្លៃ​សេវា​...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជំរុញការបង់ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងដំណាក់កាល​អន្តរកាល

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, May 26, 2020, 10:07 AM

ann250520