ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការផ្អាកការរៀបចំសង្ក្រាន្ត វត...

សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការផ្អាកការរៀបចំសង្ក្រាន្ត វត្តភ្នំ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, March 24, 2020, 2:32 PM

ann23032020a1