ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការរឹត​បន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិ...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការរឹត​បន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​គម្លាត​សុវត្ថិភាពសង្គម និងគម្លាត​សុវត្ថិភាព​បុគ្គល នៅក្នុងមូលដ្ឋាន​រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, February 23, 2021, 9:10 AM

ann22022021p12 ann22022021p22