ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលស...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម​និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, November 21, 2020, 9:11 AM

ann201120