ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ ការរី...

សេចក្តីជូនដំណឹង ចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺ​កូវីដ-១៩ (Covid-19)

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, May 18, 2020, 2:01 PM

ann180520