ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពីការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរ...

ស្តីពីការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, March 17, 2020, 4:47 PM

IMG_20200317_164014_171