ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលស...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, February 17, 2021, 9:20 AM

ann16022021