ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្តល់សេវាសម្អាត ប្រមូ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្តល់សេវាសម្អាត ប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរាម សំណល់រឹង ក្នុងឱកាស ឈប់សម្រាក​ការងារ​នៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, August 13, 2020, 11:09 AM

ann120820