ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវា​ប្រមូល...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវា​ប្រមូល​សំរាម និង​សំណល់​រឹង នៅ​រាជធានីភ្ណំពេញ សម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, September 10, 2020, 10:29 AM

ann090920