ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូល​ថ្លៃ​សេវា​ប្រម...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូល​ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, June 09, 2020, 9:17 AM

ann080620