ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាលជំ...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាលជំងឺ​កូវីដ-១៩ ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្សារ​អូរឫស្សី

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 08, 2021, 12:47 PM

ann08042112ann08042122