ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទាំងអស់ឱ្យ...

សេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទាំងអស់ឱ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល​ថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, February 08, 2020, 10:08 AM

ann05022001