ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៦ រ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, September 03, 2020, 11:31 AM

ann030920