ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, June 03, 2020, 4:58 PM

ann030620