ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពីលទ្ធផល​នៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤​របស់ក្រ...

ស្តីពីលទ្ធផល​នៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤​របស់ក្រុុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ​អណត្តិ​ទី២

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, March 30, 2017, 12:32 PM

2nd Council 34(1) 2nd Council 34(2)