ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤ រ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, March 12, 2017, 9:31 AM

PR-Council10032017(1)