ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, June 06, 2016, 5:34 PM

13322040_573944536119636_7917018247752396341_n