ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ពត៍មានសាលារាជធានី  /  សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការកែតម្រូវ និងកែលម្អឡើងវិញន...

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការកែតម្រូវ និងកែលម្អឡើងវិញនូវផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ដ្ររាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, January 20, 2017, 9:58 PM

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការកែតម្រូវ និងកែលម្អឡើងវិញនូវផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ដ្ររាជធានីភ្នំពេញ

16229944_143756806126153_920614226_o16145697_143756809459486_656482073_o