ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសអ្នកទទួល និងឆ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសអ្នកទទួល និងឆ្លើយតបព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍(Hot Line)

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, February 12, 2018, 8:54 AM

 សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសអ្នកទទួល និងឆ្លើយតបព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍(Hot Line)

27540800_867126626801424_2475511209833927266_n