ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, January 24, 2018, 2:51 PM

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

27067741_860470944133659_3999439764255154175_n

26907669_860470954133658_7893377858030713534_n (1)

26904029_860470990800321_2750064910333889047_n