ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅរាជធានីភ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, March 14, 2019, 9:21 PM

ជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៩ សូមពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ និងសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ប្រសិនបើបងប្អូនពុំទាន់ជួបជាមួយភ្នាក់ងារជំរឿនរបស់យើង។

54220498_1128497730664311_3316130732979519488_o