ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  សន្និសីទសមាគមអន្តរជាតិនៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភា...

សន្និសីទសមាគមអន្តរជាតិនៃអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង AIMF ភ្នំពេញ៤០ឆ្នាំក្រោយ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, December 03, 2019, 10:53 AM