ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  តម្រាយផ្លូវរត់របស់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

តម្រាយផ្លូវរត់របស់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, February 12, 2018, 9:08 AM

តម្រាយផ្លូវរត់របស់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

27913073_869166343264119_3988901257219651615_o